Boleh kah para malaikat di sebut syaidina,dan dalil nya bagaimana

Sayid bermakna pemimpin dan tuan.[1] Kata ini juga digunakan untuk Allah Swt dan juga untuk para pemilik budak (majikan), demikian juga bagi orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan, keramat, tabah dan orang yang mampu bersabar menanggung usikan dan gangguan orang lain.[2]
Meski penggunaan kata ini untuk para malaikat tidak begitu populer, namun dengan mencermati makna kata ini dan penggunaannya, maka tidak ada masalah menggunakan kata itu dengan maksud untuk memuliakan para malaikat. [iQuest]

[1]. Sayid Ali Akbar Qarasyi, Qâmus Qur’ân, jil. 3, hal. 350, Tehran, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Cetakan Keenam, 1371 S.
[2]. Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzhur, Lisân al-‘Arab, jil. 3, hal. 228, Beirut, Dar al-Fikr li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, Dar Shadir, Cetakan Ketiga, 1414 H.

© 2024 Tanya Islam. All Rights Reserved.